banner hipak 1

להגשת תקציר  לחץ כאן


•המועד האחרון להגשת תקצירים: 10 בדצמבר 2017 
• הגשת התקצירים מתאפשרת באמצעות המערכת האלקטרונית בלבד.

 •תקצירים שיתקבלו להצגה בכינוס יפורסמו בספר הכינוס כפי שהוגשו.

 •מגישי התקצירים מתבקשים להירשם לכינוס בהרשמה מוקדמת

 

הכנת קובץ התקציר

 התקציר יוגש בשפה העברית או האנגלית בלבד.

על התקציר להכיל עד 250 מילים ולא יותר מדף A4 אחד, בקובץ word בגופן David  בעברית או בגופן Times New Roman בגודל 12 נקודות, רווח 1.5 בין השורות.

התקציר חייב לכלול מטרה, רקע תיאורטי, שיטת מחקר, ממצאים ודיון

הנחיות לעריכת התקציר:

כותרת – לציין במקום המתאים במערכת האלקטרונית, בנפרד מגוף התקציר.

פרטי קשר – יש להזין במערכת פרטי קשר ודוא”ל של מגיש התקציר

מקום עבודה – יש לציין בעת הגשת התקצירים במערכת את שם המוסד, המחלקה והכתובת של כל המחברים, בהתאמה לפי שמות המחברים שהוזנו.

מציג העבודה – יש לציין במערכת מיהו מציג העבודה במידה ויש יותר ממחבר אחד.

עבודת מחקר – יש לציין במערכת האם העבודה מבוססת על עבודת מחקר בודדת או מבוססת על אסופת כמה עבודות מחקר ובמסגרת איזה תואר אקדמי (תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, פוסט דוקטורט).

תואר – יש לציין תואר (ד”ר /  פרופ’) של כל אחד ממחברי התקציר.

מגישי התקצירים מתבקשים להירשם לכינוס בהרשמה מוקדמת

 הרשמה מאוחרת למשלמים בין התאריכים 11.1.2018  – 04.02.2018 ולמשלמים במקום

הרשמה מוקדמת למשלמים עד לתאריך 10 בינואר 2018

50 ₪

ללא תשלום במסגרת החברות בחיפ”ק

חבר חיפ”ק ששילם מיסים לשנת 2017- 2018 (חבר שנתיים אחרונות ברצף)

50 ₪

ללא תשלום  במסגרת החברות בחיפ”ק

חבר כבוד

300 ₪

250 ₪

אינו חבר חיפ”ק

100 ₪

100 ₪

מתמחה

200 ₪

100 ₪

אח/אחות

ללא תשלום

ללא תשלום

סטודנט  (לא כולל ארוחת צהרים)

שימוש במצגת – בעת הגשת התקציר יש לציין האם הינך מאשר שייעשה שימוש במצגת לאחר הכינוס
בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הכנס:
 torkabi@paragong.com