banner הכינוס השנתי של חיפ”ק 8 בפברואר 2017תוכנית המפגש | תמונות
hipak-banner המפגש המדעי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית
8-10 בספטמבר, 2016
תכנית המפגש | תמונות
2015 
 650 250 banner המפגש   המדעי של חיפ”ק,10-12  בספטמבר, 2015, מלון דן כרמל, חיפה – תוכנית המפגשתמונות 
 2015
BANNER HIPAK 2015 v4 A4 72 dpi הכינוס השנתי של חיפ”ק – תכנית הכינוס | תמונות הכינוס
2014
ForTheHipakWeb המפגש המדעי של חיפ”ק – תכנית המפגש
BannerA4 הכינוס השנתי של חיפ”ק – תכנית הכינוס
2013
Banner Web המפגש המדעי של חיפ”ק – תכנית המפגש
2013banner הכינוס השנתי של חיפ”ק – תכנית הכינוס
2012
BannerA4 המפגש המדעי של חיפ”ק – תכנית המפגש
Banner הכינוס השנתי של חיפ”ק – תכנית הכינוס